Prijsklasse: van 0 € naar 1.500.000 €
Maatbereik: van 10 m2 naar 1.000 m2
Andere kenmerken

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de LOPDD

RMS Apartamentos, in toepassing van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert u dat de persoonsgegevens die worden verzameld via de formulieren op de website: www.rmsapartamentos.com, zijn opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van de diensten van RMS Apartamentos.

Het doel van het verzamelen en de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is het onderhouden van de commerciële relatie en het uitvoeren van informatie-, opleidings-, advies- en andere activiteiten van RMS Apartamentos.

Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan de entiteiten die nodig zijn om aan het bovengenoemde doel te voldoen.

RMS Apartamentos neemt de nodige maatregelen om de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De gebruiker kan te allen tijde het recht op toegang, verzet, rectificatie en annulering uitoefenen dat in de bovengenoemde verordening (EU) wordt erkend. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@rmsapartamentos.com of naar het volgende adres: Plaza del Golf, 6, 04740 Roquetas de Mar, Almería.

De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn, en verbindt zich ertoe deze actueel te houden en eventuele wijzigingen aan RMS Apartamentos door te geven.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Op RMS Apartamentos verwerken wij uw persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld: www.rmsapartamentos.com, voor de volgende doeleinden:

1. In geval van contractering van de via www.rmsapartamentos.com aangeboden goederen en diensten, voor het onderhouden van de contractuele relatie, alsmede voor het beheer, de administratie, de informatie, de verstrekking en de verbetering van de dienst.

2. Het verzenden van de gevraagde informatie via de formulieren op www.rmsapartamentos.com.

3. Om nieuwsbrieven te versturen, alsook commerciële mededelingen van promoties en/of reclame van RMS Apartamentos en de sector.

Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de verzending van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

De velden van deze registers moeten worden ingevuld en zonder deze gegevens is het onmogelijk de geformuleerde doeleinden te verwezenlijken.

Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie in stand blijft of u niet om verwijdering ervan verzoekt en gedurende de periode waarin uit de verleende diensten wettelijke verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien.

Legitimatie:
De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden die de verwerking legitimeren:

1. Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van RMS Apartamentos, waarvan de voorwaarden u in ieder geval voorafgaand aan een eventuele contractering ter beschikking zullen worden gesteld.

2. Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, voor zover wij u informeren door u dit privacybeleid ter beschikking te stellen, die u na lezing kunt aanvaarden door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het aankruisen van een daartoe bestemd vakje.

Indien u ons uw gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, waardoor het volstrekt onmogelijk wordt u de gevraagde informatie te verstrekken of de dienstverlening uit te voeren.

Geadresseerden

De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten RMS Apartamentos, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevens verzameld door gebruikers van de diensten

In gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonsgegevens op de shared hosting servers opneemt, kan RMS Apartamentos niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de RGPD door de gebruiker.

Bewaring van gegevens in overeenstemming met de LSSI

RMS Apartamentos deelt mee dat zij, als aanbieder van gegevenshostingdiensten en krachtens de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), gedurende een periode van maximaal 12 maanden de informatie bewaart die nodig is om de oorsprong van de gehoste gegevens en het tijdstip waarop de dienst is gestart te identificeren. De bewaring van deze gegevens doet geen afbreuk aan het communicatiegeheim en mag alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of ter vrijwaring van de openbare veiligheid, waarbij zij ter beschikking worden gesteld van rechters en/of rechtbanken of het ministerie dat daarom verzoekt.

De mededeling van de gegevens aan de Staatstroepen en -korpsen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

RMS Apartamentos is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, “know how” en alle andere rechten in verband met de inhoud van de website www.rmsapartamentos.com en de daarop aangeboden diensten, alsmede de voor de uitvoering ervan noodzakelijke programma’s en de daarmee verband houdende informatie.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie en/of elk ander dan strikt privégebruik van de inhoud van de website www.rmsapartamentos.com is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Software intellectuele eigendom

De gebruiker moet door RMS Apartamentos beschikbaar gestelde software van derden respecteren, zelfs als deze gratis en/of openbaar beschikbaar is.

RMS Apartamentos heeft de nodige exploitatie- en intellectuele eigendomsrechten op de software.

De gebruiker verwerft geen rechten of licenties voor de gecontracteerde dienst, voor de software die nodig is voor de levering van de dienst, noch voor de technische informatie voor de controle van de dienst, met uitzondering van de rechten en licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten en alleen voor de duur van de gecontracteerde diensten.

Voor elke actie die de uitvoering van het contract overschrijdt, heeft de gebruiker schriftelijke toestemming nodig van RMS Apartamentos, en het is de gebruiker verboden de configuratie, structuur en bestanden van de servers van RMS Apartamentos te betreden, te wijzigen, te visualiseren en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich te nemen voor elk incident dat zich in de servers en beveiligingssystemen kan voordoen als rechtstreeks gevolg van nalatigheid of kwaadwilligheid van zijn kant.

Intellectuele eigendom van gehoste inhoud

Elk gebruik van de door RMS Apartamentos aangeboden diensten in strijd met het intellectuele eigendomsrecht, en met name van:

  • Gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden.
  • De publicatie of verzending van inhoud die naar de mening van RMS Apartamentos gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
  • Cracks, softwareserienummers of andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
  • Het gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, de verzonden en opgeslagen informatie, hyperlinks, aanspraken van derden en rechtsvorderingen in verband met intellectuele eigendom.

Rechten van derden en bescherming van minderjarigen

De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving en de regels betreffende de werking van de onlinedienst, e-commerce, auteursrechten, handhaving van de openbare orde, alsmede de universele beginselen van het internetgebruik.

De gebruiker vrijwaart RMS Apartamentos voor de kosten die voortvloeien uit de beschuldiging van RMS Apartamentos in elke zaak waarvan de verantwoordelijkheid aan de gebruiker kan worden toegeschreven, met inbegrip van de honoraria en de kosten van juridische verdediging, zelfs in het geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing.

Bescherming van gehoste informatie

RMS Apartamentos maakt reservekopieën van de inhoud die op haar servers wordt gehost, maar is niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door gebruikers. Zij garandeert evenmin de volledige vervanging van de door de gebruikers verwijderde gegevens, aangezien deze gegevens kunnen zijn verwijderd en/of gewijzigd in de periode die sinds de laatste back-up is verstreken.

De aangeboden diensten, met uitzondering van specifieke back-updiensten, omvatten niet de vervanging van de inhoud die bewaard is gebleven in de door RMS Apartamentos gemaakte back-ups, wanneer dit verlies aan de gebruiker te wijten is; in dit geval wordt een vergoeding vastgesteld naar gelang van de complexiteit en het volume van het herstel, steeds met voorafgaande aanvaarding van de gebruiker.

De vervanging van verwijderde gegevens is alleen in de prijs van de dienst inbegrepen wanneer het verlies van de inhoud te wijten is aan oorzaken die aan RMS Apartamentos kunnen worden toegeschreven.

Commerciële communicatie

In toepassing van de LSSI. zal RMS Apartamentos geen reclame- of promotieberichten per e-mail of enig ander equivalent elektronisch communicatiemiddel verzenden die niet vooraf zijn aangevraagd of uitdrukkelijk zijn toegestaan door de ontvangers ervan.

In het geval van gebruikers met wie een eerdere contractuele relatie bestaat, is RMS Apartamentos gemachtigd om commerciële berichten te sturen die verwijzen naar producten of diensten van RMS Apartamentos die vergelijkbaar zijn met die welke oorspronkelijk met de klant zijn gecontracteerd.

In elk geval kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen, verzoeken dat hem geen commerciële informatie meer wordt toegezonden via de kanalen van de Klantendienst.

Vergelijk