Prijsklasse: van 0 € naar 1.500.000 €
Maatbereik: van 10 m2 naar 1.000 m2
Andere kenmerken
  • Home

Wettelijke kennisgeving

RMS Apartamentos, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, waarmee zij beoogt te voldoen aan de verplichtingen van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), alsmede alle gebruikers van de website te informeren over de gebruiksvoorwaarden. Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen in dit document en van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

RMS Apartamentos behoudt zich het recht voor alle soorten informatie die op de website kunnen verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of kennisgeving aan de gebruikers, waarbij publicatie op de website www.rmsapartamentos.com voldoende wordt geacht.

1. Gegevens identificeren

Bedrijfsnaam: Udo Antonio Van Weverwijk
Handelsnaam: RMS Apartamentos
NIF: X2112601M
Adres: Plaza del Golf, 6, 04740 Roquetas de Mar, Almería
Email: info@rmsapartamentos.com

2. Object

Via de Website bieden wij Gebruikers de mogelijkheid om informatie over onze diensten in te zien.

3. Privacy en gegevensverwerking

Wanneer het nodig is persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten, moeten de gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan garanderen. Het bedrijf zal deze gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling geven in overeenstemming met hun aard of doel, in de termen aangegeven in de sectie Privacybeleid.

4. Industriële en intellectuele eigendom

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle op de website weergegeven inhoud en met name ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of andere tekens die voor industrieel en/of commercieel gebruik in aanmerking komen, onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of alle andere op de pagina ingevoegde elementen, die het exclusieve eigendom zijn van het bedrijf en/of derden, die het exclusieve recht hebben om ze in het kader van de handel te gebruiken. Bijgevolg verbindt de gebruiker zich ertoe deze inhoud niet te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden, ter beschikking te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, waarbij hij het bedrijf vrijwaart van elke vordering die voortvloeit uit de schending van deze verplichtingen.

Toegang tot de Website impliceert in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website verlenen de Gebruikers geen enkel ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, verspreiding of openbare mededeling van de Website en/of de Inhoud ervan dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn voorzien. Elk ander gebruik of exploitatie van andere rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel door het bedrijf of de derde houder van de betreffende rechten is verleend.

De inhoud, teksten, foto’s, ontwerpen, logo’s, afbeeldingen, computerprogramma’s, broncodes en, in het algemeen, elke intellectuele creatie die in deze Ruimte bestaat, evenals de Ruimte zelf in zijn geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn auteursrechtelijk beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Het bedrijf is de eigenaar van de elementen die het grafisch ontwerp van de Website vormen, de menu’s, navigatieknoppen, HTML-code, teksten, afbeeldingen, texturen, grafieken en alle andere inhoud van de Website of heeft in ieder geval de overeenkomstige toestemming voor het gebruik van deze elementen. De inhoud van de website mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch worden doorgegeven of opgenomen door enig informatiezoeksysteem, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voornoemde entiteit.

Evenzo is het verboden de auteursrechten en de technische beschermingsmiddelen of informatiemechanismen die in de inhoud kunnen voorkomen, te verwijderen, te omzeilen en/of te manipuleren. De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe de voornoemde rechten te respecteren en elke handeling te vermijden die deze zou kunnen schaden, en in elk geval behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle juridische middelen of handelingen uit te oefenen die overeenstemmen met de verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.

5. Verantwoordelijkheden

Zij garandeert geen continue toegang, noch het correct bekijken, downloaden of gebruiken van de elementen en informatie op de website, die kan worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden waarover zij geen controle heeft. Zij is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen als gevolg van de toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.

De dienst kan worden onderbroken of de relatie met de gebruiker kan onmiddellijk worden beëindigd indien wordt vastgesteld dat een gebruik van de website of van de daarop aangeboden diensten in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verliezen, vorderingen of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de website.

Zij is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, mits dit wordt gemeld.

Het bedrijf sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan misbruik van de diensten van vrije beschikbaarheid en gebruik door de Gebruikers van Espacio Web. Evenzo is het bedrijf vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van de gegevensverzamelingsformulieren, die uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van diensten voor vragen en twijfels. In het geval van schade als gevolg van een onrechtmatig of onjuist gebruik van deze diensten, kan de Gebruiker daarentegen worden aangesproken voor de veroorzaakte schade.

U vrijwaart het bedrijf tegen alle schade die voortvloeit uit vorderingen, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de website. U verbindt zich er ook toe het bedrijf te vrijwaren voor schade die het gevolg is van uw gebruik van “robots”, “spiders”, “crawlers” of soortgelijke instrumenten voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere actie van uw kant die de werking van de website onredelijk belast.

6. Hyperlinks

De gebruiker verbindt zich ertoe de website of de inhoud ervan op geen enkele wijze te reproduceren, zelfs niet door middel van een hyperlink of hyperlink, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor het dossier.

De Website kan links bevatten naar andere websites, beheerd door derden, om de toegang van de Gebruiker tot de informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. Het bedrijf is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch stelt het zich garant en/of verstrekker van de diensten en/of informatie die via links van derden kunnen worden aangeboden.

7. Gegevensbescherming

Om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, moet de gebruiker eerst bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Het bedrijf zal deze gegevens automatisch verwerken en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen toepassen, dit alles in overeenstemming met de RGPD, LOPDGDD en LSSI. De Gebruiker heeft toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens, evenals de vaststelling van de eerder vastgestelde doeleinden, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Privacybeleid.

8. Cookies

De Onderneming behoudt zich het recht voor “cookie”-technologie op de Website te gebruiken om u als frequente Gebruiker te herkennen en uw gebruik van de Website te personaliseren door uw taal, of meer gewenste of specifieke inhoud vooraf te selecteren. Cookies verzamelen het IP-adres van de gebruiker en Google is verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie.

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden gestuurd om het surfen van de gebruiker op de webruimte te registreren, wanneer de gebruiker toestaat dat ze worden ontvangen. Indien u dat wenst, kunt u uw browser zo instellen dat u op het scherm wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en dat de installatie van cookies op uw harde schijf wordt verhinderd. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Dankzij cookies is het mogelijk de browser van de door de Gebruiker gebruikte computer te herkennen om inhoud te leveren en de browsing- of reclamevoorkeuren van de Gebruiker, de demografische profielen van de Gebruikers, alsmede bezoek- en verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal vermeldingen te volgen.

9. Verklaring van garanties

In het algemeen dienen de op de Website aangeboden inhoud en diensten uitsluitend ter informatie. Daarom wordt door het aanbieden ervan geen enkele garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de op de Website aangeboden inhoud en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties inzake wettigheid, betrouwbaarheid, nut, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of verhandelbaarheid, behalve voor zover dergelijke verklaringen en garanties wettelijk niet kunnen worden uitgesloten.

10. Overmacht

De maatschappij is niet aansprakelijk in alle gevallen van onmogelijkheid tot dienstverlening, indien deze te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, oproer, explosies, overstromingen, handelingen en nalatigheden van de regering, en in het algemeen alle gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen.

11. Geschillenbeslechting. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van de website, vallen onder het Spaanse recht. Voor de beslechting van eventuele geschillen zullen de partijen zich wenden tot de rechtbanken van de vestigingsplaats van de verantwoordelijke voor de website.

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of nietig zou zijn krachtens de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, maakt deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in hun geheel niet afdwingbaar of nietig. In dergelijke gevallen zal het bedrijf een dergelijke bepaling wijzigen of vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling bereikt.

Vergelijk